MG动画
———————————————————————————————————————————
客户:每年产量约50个
说明:MG动画,英文全称为:Motion Graphics,直接翻译为动态图形或者图形动画。
———————————————————————————————————————————
通常指的是视频设计、多媒体CG设计、电视包装等等。 动态图形融合了平面设计、
动画设计和电影语言,它的表现形式丰富多样,具有极强的包容性,总能和各种表现形式以及
艺术风格混搭。锐博对MG动画的PPT制作积累了深厚的经验。